• بازدید دکتر قوامی از مجتمع ذوب و نورد فولاد آلیاژی کیمیای صبا اسفراین

    بازدید دکتر قوامی از مجتمع ذوب و نورد فولاد آلیاژی کیمیای صبا اسفراین

  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

    بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

    بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه