• بازدید دکتر قوامی از مجتمع ذوب و نورد فولاد آلیاژی کیمیای صبا اسفراین

  بازدید دکتر قوامی از مجتمع ذوب و نورد فولاد آلیاژی کیمیای صبا اسفراین

 • بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

  بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

 • بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

  بازدید ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی و هیئت همراه

 • بازدید جمعی ازمسئولان و دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی بجنورد و اسفراین

  بازدید جمعی ازمسئولان و دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی بجنورد و اسفراین