• عملیات نصب تجهیزات کوره

    عملیات نصب تجهیزات کوره

    عملیات نصب تجهیزات و کوره های مجتمع ذوب و نورد فولاد آلیاژی

  • بازدید ریاست محترم صنایع ومعادن استان و هیئت همراه

    بازدید ریاست محترم صنایع ومعادن استان و هیئت همراه

  • بازدید ریاست محترم صنایع ومعادن استان و هیئت همراه

  • بازدید ریاست محترم صنایع ومعادن استان و هیئت همراه