صفحه اصلی / مقاطع فولادی

مقاطع فولادی

       1     گرد (Round)                        2  تسمه (Flat)

                                                                                                                                                      

 

        چهارگوش    چهارگوش (Square)           مقاطع ریخته گریمقاطع ریختگری